Danaher Jobs

Job Information

Danaher Corporation Servisní technik in Prague, Czech Republic

k vývoji řešení kvality vody, která chrání zdraví a bezpečnost všech živých věcí.

Naše práce ve společnosti Hach zajišťuje kvalitu vody pro lidi na celém světě. Naše partnerství se zákazníky, nadšení odborníci a spolehlivá, snadno použitelná řešení umožňují lepší analýzu vody – rychlejší, jednodušší, ekologičtější a informativnější. Jako člen našeho týmu budete mít okamžitý a měřitelný dopad v celosvětovém měřítku, v odvětvích od letectví přes výrobu až po těžbu.

Budete také součástí prostředí, které podporuje kariérní růst a profesní rozvoj, jehož jádrem je laskavost. A vy budete součástí našeho poslání, které nás žene

Společnost Hach je hrdá na to, že je jednou ze společností společnosti Danaher Water Quality. Motivováni aktuální změnou klimatu a globálního zdraví pracujeme společně v rámci rychle se digitalizujícího průmyslu na hledání inovativních technologií, které zaručují bezpečnost naší vody a našeho životního prostředí.

O roli: Field Service Engineer je zodpovědný za zakázky zákaznické podpory v České a Slovenské republice. Tato pozice bude plně terénu.

Budete provádět preventivní údržbu, běžné opravy a kalibraci/ověření přístrojového vybavení pro širokou škálu zákaznických pracovišť Hach, včetně komunálních odpadních vod, pitné vody, potravin, nápojů, energetiky a laboratoří. Školení bude probíhat během prvních 90 dnů zaměstnání a bude zahrnovat výjezdy na místa našich zákazníků. Většina školení je mentorství na pracovišti se staršími servisními techniky a členy prodejního týmu na výjezdech.

Hlavní odpovědnosti : Vytváří pozitivní zákaznickou zkušenost a slouží jako zákaznický kontakt na místě pro technické problémy a problémy související se službami a poskytuje telefonickou podporu zákazníkům s technickými dotazy, Interpretujte příručky údržby, schémata a schémata zapojení

Odesílá včasné a přesné servisní zprávy, které ovlivňují fakturaci, inventář, historii přístroje a selhání přístroje Dodržuje bezpečné pracovní postupy v souladu se zásadami společnosti Implementujte plánování před hovorem, efektivní směrování plánu služeb a požadavky na návštěvy

Provádí kalibrační/validační instalaci, servisní opravy, údržbu a kalibraci zařízení v prostorách zákazníka pod vedením týmu centralizovaného plánování dispečinků. V koordinaci s manažerem a pracovníky manipulujícími s materiály řeší vhodné zásoby náhradních dílů.

Zvládá efektivní využití dílů a udržujte přesné inventární záznamy Kontroluje vlastní zásoby náhradních dílů a zajišťuje pohyby náhradních dílů a zařízení.

Udržuje nářadí, náhradní díly, vybavení a služební vozidlo v dobrém stavu.

Provádí nebo asistujte při jiných povinnostech po dohodě s vedoucím a vedoucím služeb.

Propaguje prodej servisních prací v regionu ve spojení s kolegy z prodeje a administrativy

Jste kvalifikovaní?

 • SŠ vzdělání elektrotechnické, VŠ výhodou

 • Platný řidičský průkaz skupiny B – nutný

 • Ochota pracovat s produkty z nebo přímo v místech manipulujících s průmyslovými a odpadními vodami

  Ve společnosti Hach věříme v navrhování lepší a udržitelnější pracovní síly. Uznáváme výhody flexibilních pracovních ujednání na dálku pro oprávněné role a jsme odhodláni poskytovat obohacující kariéru. Tato pozice je způsobilá pro práci na dálku, ve které můžete pracovat na dálku ze svého domova.

  Další informace o této dohodě o práci na dálku vám poskytne váš pohovorový tým. Prozkoumejte flexibilitu a výzvu, kterou může práce pro Hach poskytnout.

  Naše nabídka pro Vás:

 • Služební auto, povoleno k soukromým účelům

 • Firemní benefity jako: stravenky, bonusový plán, 5 týdnů dovolené, vzdělávací kurzy (jazykové, odborné), firemní akce

 • Profesionální onboarding a možnosti školení

 • Seznámení s obchodním systémem Danaher plným nástrojů Lean Managementu Práce v mezinárodním prostředí, kde je rozmanitost součástí běžného podnikání

  S ilný tým se těší na spolupráci s Vámi na rostoucím trhu s vodou.

Our work at Hach ensures water quality for people around the world. Our customer partnerships, passionate experts, and reliable, easy-to-use solutions make water analysis better—faster, simpler, greener, and more informative. As a member of our team, you’ll get to make an immediate, measurable impact on a global scale, within industries from aviation to manufacturing to mining.

You’ll also be part of an environment that fosters career growth and professional development, with kindness at its core. And you’ll be part of our mission, which drives us to develop water quality solutions that protect the health and safety of all living things.

Hach is proud to be one of Danaher's Water Quality companies (https://www.dhwaterquality.com/) . Motivated by the highest possible stakes of climate change and global health, we’re working together within a rapidly digitizing industry to find innovative technologies that guarantee the safety of our water and our environment.

About the role:

The Field Service Engineer is responsible for customer support jobs in Czech and Slovak Republics. This position will be fully remote in the field.

You will perform preventative maintenance, routine repair, and calibration/verification of instrumentation for Hach's wide range of customer sites, including municipal wastewater, drinking water, food, beverage, power, and laboratories. Training will occur over the first 90 days of employment and will include trips to our customer sites. The majority of training is on-the-job mentorship with more senior service technicians and sales team members on ride-a-longs.

Main responsibilities :

 • Build a positive customer experience and serves as on-site customer contact for technical and service-related problems and provide telephone support to customers technical queries

 • Interpret maintenance manuals, schematics, and wiring diagrams

 • Submit timely, accurate service reports that affect billing, inventory, instrument history, and instrument failure

 • Follow safe work practices according to company policy

 • Implement pre-call planning, efficient service schedule routing, and visit requirements

 • Carry out calibration/validation installation, service repairs, maintenance and calibration on equipment on the customer premises under the direction of the UK office centralized dispatch planning team

 • Coordinate with manager and materials handlers to resolve appropriate replacement parts inventory

 • Handle efficient parts' utilization, and maintain accurate inventory records

 • Control own spare parts inventory and to ensure spares and equipment movements.

 • Maintain tools, spares, equipment and company vehicle in good condition.

 • Carry out or assist with other duties by agreement with Supervisor and Service Manager.

 • Promote the sales of service work in your region in conjunction with colleagues in Sales and Administration

Are you qualified?

 • High school education in electrical engineering, university is an advantage

 • Valid driving license group B – required

 • Willingness to work with products from or directly in places handling industrial and waste water

At Hach we believe in designing a better, more sustainable workforce. We recognize the benefits of flexible, remote working arrangements for eligible roles and are committed to providing enriching careers, no matter the work arrangement. This position is eligible for a remote work arrangement in which you can work remotely from your home. Additional information about this remote work arrangement will be provided by your interview team. Explore the flexibility and challenge that working for Hach can provide.

Our offer to you:

 • Company car, allowed to use for private purposes

 • Company benefits such as: meal vouchers, bonus plan, 5 weeks of vacation, educational courses (language, professional), company events

 • Professional onboarding and training options

 • Getting to know the Danaher Business System full of Lean Management tools

 • Working in an international environment where Diversity is part of normal business

 • Powerful team looking forward to working with you

 • A versatile, creative task in the growing future market of water

When you join us, you’ll also be joining Danaher’s global organization, where 80,000 people wake up every day determined to help our customers win. As an associate, you’ll try new things, work hard, and advance your skills with guidance from dedicated leaders, all with the support of powerful Danaher Business System (https://www.danaher.com/how-we-work/danaher-business-system) tools and the stability of a tested organization.At Danaher, we value diversity and the existence of similarities and differences, both visible and not, found in our workforce, workplace and throughout the markets we serve. Our associates, customers and shareholders contribute unique and different perspectives as a result of these diverse attributes.If you’ve ever wondered what’s within you, there’s no better time to find out.

DirectEmployers